قیمت 450,000 تومان

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
ویژگی های دوره
place
نوع دوره: غیر حضوری
date_range
تاریخ شروع: 31 خرداد 1398
update
تاریخ بروزرسانی: 31 خرداد 1398
language
زبان: فارسی
card_membership
مدرک فنی و حرفه ای
visibility 1.09k بازدید 0 دیدگاه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی دوره آموزشی متره و برآورد پروژه :

متره عبارت است از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیرمصالح

به کاررفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده

معمولا این محاسبات در یک سری جدول خاص انجام میگیرند که جدول های صورت وضعیت نامیده می شوند.

فاز اول : متره و برآورد سازه‌های بتنی

جلسه 1 :

مقدمات علم متره و برآورد پروژه

تعریف متره و برآورد

انواع متره و برآورد

متره و برآورد قبل از پروژه و حین انجام پروژه

تعریف فهرست بها

انواع فهرست بها

انواع واحدهای مورد استفاده در فهرست بهای ابنیه

نکات کلی فهرست بهای ابنیه سال 1398

نکات کلی فهرست بهای ابنیه سال 1397

جلسه 2 :

متره و برآورد خاکبرداری در فونداسیون‌ها

نقشه‌خوانی فونداسیون‌ها

نکات کلی در محاسبه‌ی حجم خاکبرداری

انواع روش‌های اجرای فونداسیون‌ها

محاسبه‌ی حجم عملیات خاکی در فونداسیون‌های گسترده

محاسبه‌ی حجم عملیات خاکی در فونداسیون‌های نواری با روش اول

محاسبه‌ی حجم عملیات خاکی در فونداسیون‌های نواری با روش دوم

برآورد عملیات خاکی با دست ( فصل دوم فهرست بها )

برآورد عملیات خاکی با ماشین ( فصل سوم فهرست بها )

جلسه 3 :   

متره و برآورد قالب‌بندی فونداسیون‌ها       

اصول کلی در متره‌ی قالب‌های فونداسیون‌ها  

محاسبه‌ی قالب‌های پیرامونی فونداسیون   

محاسبه‌ی قالب‌های داخلی فونداسیون ( قالب گلدانی‌ها )  

نکات فصل پنجم فهرست بهای ابنیه سال 98 ( قالب‌بندی چوبی )

نکات فصل پنجم فهرست بهای ابنیه سال 97( قالب‌بندی چوبی )

نکات فصل ششم فهرست بهای ابنیه سال 98 ( قالب‌بندی فلزی )

نکات فصل ششم فهرست بهای ابنیه سال 97 ( قالب‌بندی فلزی )

برآورد قالب‌بندی فونداسیون با قالب چوبی

برآورد قالب‌بندی فونداسیون با قالب فلزی

جلسه 4 :

 متره و برآورد بتن‌ریزی فونداسیون‌ها

تفاوت سازه‌ای بتن‌ مگر و بتن سازه‌ای

تفاوت بتن‌مگر و بتن سازه‌ای در فهرست بهای ابنیه

نکات کلیدی استفاده از فصل هشتم فهرست بهای ابنیه ( بتن‌ درجا )

متره بتن مگر فونداسیون

برآورد بتن مگر فونداسیون بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 98

برآورد بتن مگر فونداسیون بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 97

متره بتن سازه‌ای فونداسیون

برآورد بتن سازه‌ای فونداسیون بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 98

برآورد بتن سازه‌ای فونداسیون بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 97

جلسه 5 :

 متره و برآورد آرماتورهای فونداسیون

نکات فنی در مورد تفاوت آرماتورها در فهرست بهای ابنیه

نقشه‌خوانی آرماتورها در فونداسیون‌ها

تهیه لیستوفر برای آرماتورهای طولی در فونداسیون‌ها

تهیه لیستوفر برای آرماتورهای عرضی در فونداسیون‌ها

تهیه تناژ آرماتورهای طولی و عرضی

برآورد آرماتورهای طولی و عرضی فونداسیون بر اساس فهرست بهای 98

جلسه 6 :

متره و برآورد آرماتورهای فونداسیون

نکات فنی در مورد تفاوت آرماتورها در فهرست بهای ابنیه

نقشه‌خوانی آرماتورها در فونداسیون‌ها

تهیه لیستوفر برای آرماتورهای طولی در فونداسیون‌ها

تهیه لیستوفر برای آرماتورهای عرضی در فونداسیون‌ها

تهیه تناژ آرماتورهای طولی و عرضی

برآورد آرماتورهای طولی و عرضی فونداسیون بر اساس فهرست بهای 98

برآورد آرماتورهای طولی و عرضی فونداسیون بر اساس فهرست بهای 97

برآورد آرماتورهای طولی و عرضی فونداسیون بر اساس فهرست بهای 97

جلسه 7 :

 متره و برآورد قالب‌های ستون‌ها

نکات کلی و اجرایی قالب‌بندی ستون‌ها

اثر ارتفاع تیر در قالب‌بندی ستون‌ها

اثر میانی، کناری و یا گوشه‌ای بودن ستون در متره و برآورد آن

نکات مربوط به در نظرگیری قالب‌های مجاور پرتگاه در برآورد

برآورد قالب‌بندی ستون بر اساس فصل ششم فهرست بهای ابنیه سال 98

برآورد قالب‌بندی ستون بر اساس فصل ششم فهرست بهای ابنیه سال 97

جلسه 8 :

 متره و برآورد بتن ستون‌ها

یادآوری نکات ارائه شده برای بتن

نکات مربوط به متره بتن ستون‌ها

برآورد بتن ستون بر اساس فصل هشتم فهرست بهای ابنیه سال 98

برآورد بتن ستون بر اساس فصل هشتم فهرست بهای ابنیه سال 97

جلسه 9 :

 متره و برآورد آرماتورهای به‌کار رفته در ستون‌ها

شناخت انواع آرماتورهای موجود در ستون

نکات مربوط به قلاب‌، وصله و مهار آرماتورها

تهیه لیستوفر برای آرماتورهای طولی ستون‌ها

تهیه لیستوفر برای آرماتورهای عرضی ستون‌ها

برآورد آرماتورهای طولی ستون‌ها بر اساس فهرست بهای ابنیه 97

برآورد آرماتورهای طولی ستون‌ها بر اساس فهرست بهای ابنیه 98

برآورد آرماتورهای عرضی ستون‌ها بر اساس فهرست بهای ابنیه 97

برآورد آرماتورهای عرضی ستون‌ها بر اساس فهرست بهای ابنیه 98

جلسه 10:

 متره و برآورد قالب‌های تیرها

نکات کلی و اجرایی قالب‌بندی تیرها

اثر داخلی و یا کناری بودن تیرها در قالب‌بندی

اثر ارتفاع تیر در محاسبه قالب‌بندی موردنیاز

متره‌ی کامل قالب‌بندی انواع تیرها به‌صورت گام به گام

برآورد قالب‌های تیرها بر اساس فصل ششم فهرست بهای ابنیه 1397

برآورد قالب‌های تیرها بر اساس فصل ششم فهرست بهای ابنیه 1398

جلسه 11 :

 متره و برآورد بتن تیرها

یادآوری نکات ارائه شده برای بتن ‌ها

نکات مربوط به متره بتن تیرها

برآورد بتن تیرها بر اساس فصل هشتم فهرست بهای ابنیه سال 98

برآورد بتن تیرها بر اساس فصل هشتم فهرست بهای ابنیه سال 97

جلسه 12 :

 متره و برآورد آرماتورهای به‌کار رفته در تیرها

شناخت انواع آرماتورهای موجود در تیرها

نکات مربوط به آرماتورهای سراسری و آرماتورهای تقویتی در تیرها

نکات مربوط به وصله آرماتور تیرها

متره و برآورد آرماتورهای عرضی و طولی تیرها

برآورد آرماتورهای طولی تیرها بر اساس فهرست بهای ابنیه 97

برآورد آرماتورهای طولی تیرها بر اساس فهرست بهای ابنیه 98

برآورد آرماتورهای عرضی تیرها بر اساس فهرست بهای ابنیه 97

برآورد آرماتورهای عرضی تیرها بر اساس فهرست بهای ابنیه 98

جلسه 13 :

شناخت و نقشه‌خوانی دیوارهای برشی

انواع دیوارهای برشی شامل دیوارهای برشی ساده، دمبلی، دیوارهای برشی L و U شکل

شناخت نحوه‌ی قالب‌بندی دیوارهای برشی

شناخت انواع آرماتورهای دیوار برشی

نمایش اسلایدهای مربوط به دیوارهای برشی

تفاوت ساختاری دیوارهای برشی و دیوارهای حائل

جلسه 14 :

 متره و برآورد قالب‌های دیوارهای برشی

نکات کلی و اجرایی قالب‌بندی دیوارهای برشی

یادآوری اثر داخلی و یا خارجی بودن قالب‌های دیوارهای برشی

اثر ضخامت تیر فوقانی دیوار برشی در محاسبه‌ی قالب آن

متره‌ی کامل قالب دیوارهای برشی به‌صورت گام به گام

برآورد قالب‌ دیوارهای برشی بر اساس فصل ششم فهرست بهای ابنیه 97

برآورد قالب‌ دیوارهای برشی بر اساس فصل ششم فهرست بهای ابنیه 98

جلسه 15 :

 متره و برآورد بتن مصرفی دیوارهای برشی

متره بتن مصرفی دیوارهای برشی

برآورد بتن مصرفی دیوارهای برشی بر اساس فصل هشتم فهرست بهای ابنیه سال 1398

برآورد بتن مصرفی دیوارهای برشی بر اساس فصل هشتم فهرست بهای ابنیه سال 1397

جلسه 16 :

متره و برآورد آرماتورهای مورد استفاده در دیوارهای برشی

یادآوری انواع آرماتورهای به کار رفته در دیوارهای برشی شامل آرماتورهای قائم، آرماتورهای افقی ( کمرکش )، آرماتورهای ناحیه المان مرزی، سنجاقی‌ها و …

تهیه جدول لیستوفر برای آرماتورهای به کار رفته در دیوارهای برشی

برآورد آرماتورهای به‌کار رفته در دیوارهای برشی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1398

برآورد آرماتورهای به‌کاررفته در دیوارهای برشی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1397

جلسه 17 :

شناخت انواع سقف‌های متعارف در سازه‌ها

شناخت و نقشه‌خوانی سقف دال بتنی

شناخت و نقشه‌خوانی سقف تیرچه و بلوک

انواع آرماتورهای به‌کار رفته در سقف‌های تیرچه و بلوک شامل آرماتورهای مونتاژ ( فشاری )، آرماتور کشـــشی، آرماتور تقــــویتی، آرماتورهای برشـی ( زیگزاگ )، آرماتورهای کمکی اتصال، آرماتورهای منفی، آرماتور اُدکا و …

بررسی نحوه‌ی اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک با نمایش اسلاید

جلسه 18 :

 متره و برآورد آرماتورهای مورد استفاده در سقف‌های تیرچه و بلوک

تهیه لیستوفر کامل سقف‌های تیرچه و بلوک بر اساس نقشه‌های اجرایی

برآورد آرماتورهای مورد استفاده در سقف‌های تیرچه و بلوک بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1397

برآورد آرماتورهای مورد استفاده در سقف‌های تیرچه و بلوک بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1398

جلسه 19 :

متره و برآورد سقف‌های تیرچه و بلوک

بررسی قواعد متره سقف‌های تیرچه و بلوک با انواع بلوک بتنی، سفالی و پلی استایرن

متره سقف تیرچه و بلوک

برآورد سقف‌های تیرچه و بلوک بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1397

برآورد سقف‌های تیرچه و بلوک بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1398

 

فاز دوم : متره و برآورد سازه‌های فولادی

جلسه 20 :

 مقدماتی بر متره و برآورد سازه‌های فولادی

انواع المان‌های فولادی در متره و برآورد

Warm rolledقواعد متره در المان‎‌

 هاplateقواعد متره در

جلسه 21 :

 متره و برآورد ستون‌های فلزی

شناخت و نقشه‌خوانی انواع ستون‌های فولادی شامل ستون‌های تک، دوبل بدون فاصله میانی، دوبل با فاصله میانی و با بست موازی، دوبل با فاصله میانی و بست مورب، ستون مشبک و …

Base plate متره صفحه ستون

متره ستون‌های تک

متره ستون‌های دوبل بدون فاصله میانی

متره ستون‌های دوبل با فاصله میانی و با بست موازی

متره ستون‌های دوبل با فاصله میانی و با بست مورب

متره اتصالات پای ستون

برآورد ستون‌های فلزی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 97 و 98

جلسه 22 :

متره و برآورد تیرهای فلزی

شناخت و نقشه‌خوانی انواع تیرهای فولادی شامل تیر تک، تیر با ورق تقویتی، تیر ورق، تیرهای مختلط ( کامپوزیت )، تیرهای لانه زنبوری و …

متره تیرهای تک بدون ورق تقویتی

متره تیرهای تک با ورق تقویتی

شناخت انواع رایج گل میخ ها

متره تیرهای کامپوزیت با گل میخ

متره تیرهای لانه زنبوری

Plate Girderمتره تیر ورق

برآورد تیرهای فولادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1397 و 1398

جلسه 23 :

 متره و برآورد مهاربندها

شناخت و نقشه‌خوانی مهاربندهای مرسوم در سازه‌ها

متره مهاربند ضربدری ساخته شده از دوبل ناودانی

متره مهاربندهای ضربدری ساخته شده از دوبل نبشی

متره گاست پلیت‌های به کار رفته در مهاربندها

برآورد کامل مهاربندها بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1397 و 1398

جلسه 24:

متره و برآورد تیرهای شمشیری پله

بررسی سازه پله در یک دستگاه پله دو طرفه

متره تیرهای افقی و شمشیری پله با استفاده از نقشه‌های معماری

شناخت استثنائات برآورد تیرها و اتصالات دستگاه پله

برآورد تیرهای پله بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1397 و  1398

فاز سوم : متره و برآورد شیشه، کارهای پلاستیکی، واتراستاپ‌ها

جلسه 25:

 برش و نصب شیشه

شناخت انواع شیشه شامل شیشه ساده، مشجر، سکوریت، رفلکتیو، بلوک‌های شیشه‌ای، آجرهای شیشه‌ای، شیشه‌های سندبلاست    یا لایه کاری و …laminationشده، شیشه‌های فلوت، شیشه با

متره و برآورد شیشه‌های ساده با چسب سیلیکون

متره و برآورد شیشه‌های مشجر با چسب سیلیکون

متره و برآورد شیشه‌های سکوریت

متره و برآورد شیشه‌های رفلکتیو

متره و برآورد آجرهای شیشه‌ای

نحوه در نظر گرفتن سندبلاستینگ بر روی شیشه، لایه‌کاری و شیشه‌های فلوت

جلسه 26  :

کارهای پلاستیکی و پلیمری

متره و برآورد کفپوش‌های وینیل از نوع تایل و رول

شناخت انواع واتراستاپ‌ها

PVCمتره و برآورد واتراستاپ‌های  

متره و برآورد واتراستاپ‌های لاستیکی

متره و برآورد واتراستاپ‌های بنتونیتی

فاز چهارم : ضرایب پیمان

جلسه 27 :

شناخت انواع ضرایب در فهرست بهای ابنیه

معرفی و محاسبه ضریب طبقات

معرفی ضریب بالاسری

معرفی و محاسبه ضریب تعدیل

آموزش نحوه صورت وضعیت‌نویسی تعدیل

مخاطب دوره آموزشی متره و براورد چه کسانی هستند ؟

تمامی دانشجویان و مهندسین معماری و عمران و هر آنکس که قصد ورود به بازار کار در این زمینه را دارد می تواند از محتوای این بسته آموزشی استفاده نماید.

پیش نیاز این دوره آموزشی چیست ؟

این دوره آموزشی به طور صفر تا صد می باشد و هیچگونه پیش نیازی نخواهد داشت به طوریکه حتی افراد مبتدی نیز میتوانند از این پک آموزشی استفاده کنند.

توانایی فراگیر پس از گذراندن این دوره چیست ؟

 فراگیر امیرکبیر پس از طی نمودن این دوره آموزشی  می تواند به راحتی متره و براورد مهندسی انجام دهد.

بازار کار این حرفه در داخل و خارج کشور چگونه است ؟

اگر به صورت کامل با این دوره آموزشی همراه باشید و گام به گام پیش روید قطعا جایگاه خوبی در بازار کار متره و براورد مهندسی ساختمان خواهید داشت.

آیا امکان ضمانت تعویض محصول خریداری شده فراهم می باشد ؟

کلیه خریداران پکیج های آموزشی مجتمع امیرکبیر اصفهان پس از خرید بسته خود ، تحت گارانتی امیرکبیر قرار خواهند گرفت.در صورتی که بنا به هر دلیلی بسته ویدئویی دریافتی دارای اشکال باشد در کوتاه ترین زمان ممکن بسته جدید برای شما ارسال خواهد شد.

آیا امکان دریافت مدرک از این دوره آموزشی وجود دارد؟

کلیه شرکت کنندگان در دوره می توانند در صورت نیاز پس از شرکت در کارگاه رفع اشکال حضوری یک روزه در صورت تمایل آزمون داده و جهت دریافت مدرک به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شده و درخواست مدرک نمایند.

همچنین امکان صدور مدرک بین المللی از کشور انگلستان برای شرکت کنندگان در دوره پس از آزمون فراهم می باشد.

( هزینه صدور مدرک بین المللی از کشور انگلستان توسط دانش پذیر به مبلغ روز و بر اساس دلار آمریکا بایستی پرداخت گردد. )

 

روش های پرداخت شهریه دوره های آموزشی مجتمع آموزشی امیرکبیر چگونه می باشد ؟

 • پرداخت نقدی :

کلیه مراحل این روش از طریق سبد خرید سایت و پس از ثبت نام در سایت قابل انجام می باشد.

 • پرداخت اقساطی :

فعلا تنها برای شرکت کنندگان در دوره های حضوری مجتمع امکان پذیر می باشد که بایستی با مراجعه حضوری به دپارتمان مجازی در محل مجتمع آموزشی امیرکبیر اصفهان و دریافت نامه از مدیر دپارتمان ( مهندس زارعی ) فرایند دریافت وام و پرداخت اقساط را طی نمایید. ( داشتن امیرکبیرکارت جهت دریافت شرایط اقساط الزامیست . )

 • همکاری با امیرکبیر :

در صورتی که مشکل مالی دارید و دارای دانش فنی خوبی هستید می توانید با مراجعه به بخش همکاری با امیرکبیر رزومه خود را ارسال نموده و با انجام فعالیت آموزشی در مرکز امیرکبیر در صورت تایید مدیر دپارتمان و اعضاء هیئت علمی مجتمع آموزشی امیرکبیر ، کسب درآمد نمایید و بسته های آموزشی را خرید نمایید.

همچنین امکان دریافت نمایندگی فروش محصولات برای متقاضیان به همکاری فراهم می باشد.

جهت دریافت نمایندگی با دپارتمان مجازی مجتمع آموزشی امیرکبیر تماس حاصل نمایید.

مجوزهای ارائه این محصول چیست؟

مجتمع آموزشی امیرکبیر اصفهان با حدود یک دهه فعالیت مجری و برگزار کننده دوره های مهندسی در حوزه های عمران ، معماری ، مکانیک ، صنایع ، برق و زبان های خارجی دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور بوده و این محصول علاوه بر اینکه تحت نظارت علمی اعضاء هیئت علمی مجتمع آموزشی امیرکبیر تولید شده است دارای نشان استاندارد و نشر دیجیتال می باشد.

آیا این دوره کارگاه رفع اشکال حضوری دارد؟

 • صد در صد
 • خریداران این دوره علاوه بر کارگاه رفع اشکال ، امکان استفاده از تجربیات استاد و حضور در جلسات رفع اشکال را در اختیار خواهند داشت.

آیا امکان دریافت کوپن تخفیف برای این محصول وجود دارد ؟

کوپن تخفیف در بازه های زمانی مختلف به افراد زیر داده خواهد شد :

 • نفرات برتر دوره های حضوری مجتمع آموزشی امیرکبیر
 • شرکت کنندگان در مسابقه های مختلف مجتمع
 • خریداران بیش از 4 محصول بصورت یکجا
 • دارندگان امیرکبیر کارت
 • اعضاء VIP عضو سایت
 • شرکت کنندگان در سمینارها و ورکشاپ های آنلاین و آفلاین
 • دنبال کنندگان مجتمع در شبکه اجتماعی اینستاگرام به آدرس

https://Instagram.com/Amirkabir.in

https://Instagram.com/EAmirkabir

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

درخواست مشاوره

moreدوره های مرتبط

بازدید مترو مهدیه

  سازه نگهبان ایستگاه های مترو ساخته شده به روش ریب روسی با توجه به تأثیر سطح آب زیرزمینی، لایه…

10,000 تومان

سمینار آشنایی با فرصت های شغلی مکانیک

  سمینار مهندسی مکانیک با توجه به گستردگی رشته مهندسی مکانیک و گرایش‏های مختلف آن دانشجویان اطلاع دقیقی از بازار…

20,000 تومان

مبانی طراحی نما و محوطه به همراه نکات اجرایی

مبانی طراحی نما و محوطه به همراه نکات اجرایی  

550,000 تومان

مراحل ساخت ، نصب و اجرای سوله های صنعتی بصورت کاملا عملی

در این فیلم آموزشی شما با تمام مراحل ساخت سوله صنعتی و نکات نظارتی و اجرایی آن ها از زبان…

100,000 تومان

ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی و تهیه جداول لیستوفر با Structural Detailing

  آموزش های رایگان دوره     معرفی دوره آموزش غیر حضوری استراکچرال دتایلینگ یا ( ASD ) جهت ترسیم…

550,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

برای نظر دادن اولین باش “متره ، برآورد و تهیه صورت وضعیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *